Fes-te empresa voluntària amb l’Alzheimer. 

El voluntariat corporatiu pot ajudar a moltes famílies. Només cal mobilitzar als empleats de l’empresa per dur a terme activitats que millorin la qualitat de vida de les persones amb Alzheimer. 

Avantatges fiscals: 

Ara, la teva ajuda costa la meitat. La llei 26/2014 et permet deduir els donatius a la declaració de la Renda de Societats. 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12327

Demana Informació aquí