La transparència és una pràctica per la qual la nostra entitat vol donar a conèixer no només l'ús
que es dóna als recursos econòmics, sinó també la presa de decisions i les accions que es realitzen. Per a la nostra entitat la transparència és un valor estratègic que ens permet actuar i informar sobre totes i cada una de les nostres decisions i actuacions de cara a la societat.

Els comptes anuals de l'AFAB són auditats cada any, per una empresa auditora externa, la qual emet un informe en el qual confirma la imatge fidel del patrimoni i la situació financera de l'entitat.

Bones pràctiques:

Com a òrgan tècnic de gestió al servei de la Confederació, a principis de l'any 2006 la Secretaria Tècnica es va autoimposar el seu propi Codi de Bones Pràctiques, publicat des de llavors en la pàgina web de l'AFAB a l'efecte de garantir no només la seva visibilitat, sinó també la seva transparència així com la possibilitat de valoració externa sobre el compliment d'aquest.

El Codi de Bones Pràctiques de la Secretaria Tècnica de l’AFAB va ser posat en coneixement de la Junta, i des de la seva aprovació definitiva, ha estat completament assumit per tots i cadascun dels professionals que treballen a la Secretaria Tècnica d'AFAB.

En contínua revisió, aquest codi de bones pràctiques és completament coherent amb el Model AFAB 2020 i amb el Codi Ètic de l'Entitat.

Codi ètic:

Som conscients de la importància que té AFAB com a organització no governamental, i la seva capacitat per orientar sobre qüestions relacionades amb l'Alzheimer i altres demències en la societat i davant les institucions, és obligat assumir un major grau de responsabilitat i per això hem desenvolupat un codi ètic que delimita les accions i està basat en una sèrie de valors que són els que ens defineixen com a entitat. Link a la pàgina de Valors d'AFAB.

El Codi ètic és d'obligat compliment per a tots els professionals de l'entitat, membres de la Junta de Govern i de l'Assemblea General d'AFAB i serveix de guia per al treball diari així com per a la presa de decisions.

El codi ètic d’AFAB ha estat redactat seguint un procés participatiu:

  • Creació del primer esborrany del codi ètic per part de la Comissió Institucional d’AFAB.
  • Revisió de l'esmentat esborrany per part de la Junta de Govern d’AFAB.
  • Exposició de l'esborrany per donar-lo a conèixer per la resta de Federacions i recollida d'aportacions (AFAB a RUTA 2).
  • Aprovació en l'Assemblea General Ordinària el juny de 2017.

Comptes anuals:

Consulta aquí els nostres comptes anuals auditats:

COMPTES 2019

COMPTES 2020